gyda Menter Iaith Conwy

Mae’r Cynllun yma wedi cael ei sbarduno gan y sefyllfa o ran tai yn Ardal Penmachno sy’n tanseilio’r gymuned a’r Gymraeg. Yn ôl arolwg defnydd tai mae 36% o eiddo’r ardal yn wag neu yn dai gwyliau. Mae Menter Iaith Conwy wedi sefydlu Pwyllgor Hwb y Llan ers nifer o flynyddoedd ac maent wedi bod yn llwyddiannus iawn wrth greu bwrlwm yn y pentref ac adfywio adeilad yr Hen Ysgol. Rŵan efo partneriaid eraill fel y Cyngor Cymuned dymunwn fynd i’r afael â’r broblem yma. Parc Cenedlaethol Eryri sydd yn cyllido’r cynllun am 2 flynedd i ddechrau.

Prif Gyfrifoldebau’r Swydd:

 • Ymgynghori hefo’r gymuned yn bellach
 • Creu strwythur gweithredu a strategaeth hefo nodau ac amcanion penodol.
 • Adnabod eiddo i’w berchnogi       
 • Cydweithio efo Cymdeithas Tai Gwynedd i hyrwyddo ei eiddo ym Mhenmachno
 • Paratoi ceisiadau am arian
 • Edrych ar gynlluniau codi rhandaliadau yn lleol i ariannu pryniant.
 • Edrych ar gynlluniau Benthyg yn lleol* (Lle mae’r rhai sydd yn benthyg yn cael llog am eu benthyciad) i ariannu pryniant
 • Arwain ar gyfansoddi a sefydlu grŵp er mwyn gallu gweithredu’r cynlluniau’n effeithiol
 • Rheoli pob elfen o weithredu’r prosiect
 • Creu proses o gasglu data  fel bod modd mesur effaith y prosiect.
 • Gweithio gyda galluogwyr tai gwledig i adnabod anghenion tai fforddiadwy o fewn ein cymunedau
 • Gweithio gyda phartneriaid er mwyn sicrhau’r defnydd gorau o gyfraniadau ariannol tai fforddiadwy, a helpu i hyrwyddo tai fforddiadwy
 • Annog tai deiliadaeth gymysg

Sgiliau a Gwybodaeth Angenrheidiol:

 • Person ymrwymedig i’r Gymraeg ac yn frwdfrydig dros ei hyrwyddo
 • Yn meddu ar syniadau blaengar
 • Yn gallu trefnu gwaith heb gyfarwyddyd uniongyrchol
 • Yn gallu gweithio’n effeithiol fel aelod o dîm neu’n annibynnol
 • Yn gallu cydweithio ac ysbrydoli eraill
 • Yn drefnus ac effeithiol, ac yn meddu ar sgiliau cyfathrebu da
 • Yn rhugl ddwyieithog – ar lafar ac ysgrifenedig
 • Yn meddu ar sgiliau technoleg gwybodaeth da
 • Byddai profiad o weithio mewn Menter Iaith yn fanteisiol
 • Byddai profiad neu gymhwyster o weithio gyda phlant neu bobl ifanc yn fanteisiol
 • Byddai profiad o weithio yn cymunedol yn fantesiol
 • Byddai profiad o weithio yn y maes tai yn fantesiol
 • Byddai adnabyddiaeth o’r ardal yn fanteisiol
 • Byddai Gradd neu safon addysg uchel o fantais

Dyddiad Cau: dydd Llun, 29 Gorffennaf 2024, 9yb

Cais trwy lythyr a CV at meirion@miconwy.cymru

Am fwy o wybodaeth a swydd ddisgrifiad, cysylltwch â meirion@miconwy.cymru neu ffoniwch 01492 642357