Ein Maniffesto

Y Gymraeg, y gymuned a’r economi leol 

Yma rydym yn gosod ein safbwyntiau am y Gymraeg, y gymuned a’r economi leol gan gynnwys ystadegau diweddar gan rwydwaith y Mentrau Iaith. Gallwch ddarllen yma hefyd ambell enghraifft o brosiectau cymunedol a masnachol y Mentrau Iaith sy’n cyfrannu tuag at gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg, i greu cymunedau ffyniannus ac i ddatblygu’r economi leol. 

Mae 2020 wedi bod yn flwyddyn heriol gyda Covid19 yn effeithio pob rhan o fywyd, i’r Gymraeg, i gymunedau a’r economi. Felly mae angen, yn fwy nag erioed, i sicrhau buddsoddiad a chefnogaeth ddigonol er mwyn gwarchod cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg a datblygu gwasanaethau cyfrwng Cymraeg i gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. 

Ein galwadau – yn gryno 

Y Gymraeg 

 • Buddsoddi i ddatblygu’r Gymraeg yn y byd technoleg digidol 
 • Datganoli darlledu 
 • Sicrhau bod mynediad at addysg cyfrwng Cymraeg, bod cefnogaeth i rieni 
 • Cael gwared ar rwystrau rhag dysgu’r Gymraeg 
 • Addysgu athrawon am hanes Cymru a hanes lleol 
 • Cyngor gyrfa sy’n cynnwys cyfarwyddyd penodol am y Gymraeg 
 • Cynyddu prentisiaethau drwy’r Gymraeg  
 • Sicrhau fod canran penodol o lefydd ar gyrsiau gradd ym Mhrifysgolion Cymru i siaradwyr Cymraeg 
 • Ymestyn Safonau’r Gymraeg 

Clicia yma i wybod mwy

Y Gymuned 

 • Asesiadau effaith iaith ar ddatblygiadau newydd yn annibynnol a di duedd 
 • Grymoedd i awdurdodau lleol i reoli’r farchnad dai  
 • Deddfu i warchod enwau Cymraeg 
 • Adrannau Llywodraeth Cymru i ddeall eu cyfrifoldeb o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol i gynnwys y Gymraeg mewn cynlluniau 
 • Cydweithio gyda mudiadau fel y Mentrau Iaith wrth gynllunio rhaglenni, megis rhai Trechu Tlodi 

Clicia yma i wybod mwy

Yr Economi leol 

 • Creu rhwydwaith o Swyddogion Mentrau Cymdeithasol i sefydlu gweithleoedd cyfrwng Cymraeg 
 • Parhau i gynnal rolau Swyddogion Helo Blod lleol trwy gyswllt y Mentrau Iaith lleol 
 • Cynllunio a chydlynu rhwng yr angen am y Gymraeg mewn swyddi a’r byd addysg 
 • Cynyddu isafswm grant y Mentrau Iaith i £100,000 y flwyddyn a chwyddiant 

Clicia yma i wybod mwy