Gwahoddir Ceisiadau gan Gwmnïau Cymwysedig ar gyfer Tendr Cefnogaeth Adnoddau Dynol y Mentrau Iaith

This is an advert for a tender for Human Resources support for the Mentrau Iaith (Welsh Language Enterprises). The ability to deliver the contract through the medium of Welsh is therefore essential.

Mae Mentrau Iaith Cymru yn chwilio am gwmni allanol er mwyn:

  1. Cysoni cytundebau, llawlyfrau a pholisïau Adnoddau Dynol y Mentrau Iaith
  2. Diweddaru llawlyfr polisïau staffio yn flynyddol i bob Menter yn y cynllun
  3. Hyfforddiant blynyddol Adnoddau Dynol i Reolwyr y Mentrau
  4. Cefnogaeth ragweithiol barhaus
  5. Cefnogaeth i ddelio gydag achosion unigol gan gynnwys opsiynau am gefnogaeth cyfreithiol

Nod y cytundeb yw cryfhau seilwaith Adnoddau Dynol y Mentrau Iaith drwy bwrcasu cefnogaeth Adnoddau Dynol canolog ar y cyd.

Gwnaethpwyd Adolygiad o safonau darpariaeth Adnoddau Dynol y Mentrau Iaith yng Ngwanwyn 2018 ac mae copïau o’r adroddiad hwnnw ar gael i gwmnïau sydd â diddordeb gwneud cais am y tendr yma.

Cytundeb i ddechrau o Ebrill 2019 ymlaen.

Bydd y gwaith yn cael ei gydlynu gan Arweinydd Tîm MIC, Iwan Hywel, sydd wedi ei leoli ym mhrif swyddfa Mentrau Iaith Cymru yn Llanrwst.

Os oes gennych ddiddordeb i gyflawni’r gwaith uchod, gofynnir i chi gyflwyno pris cyflawn am y gwaith uchod am gyfnod o un flwyddyn, a phris am flwyddyn 2 a 3 ble na fydd gofyn am yr holl elfennau uchod, ynghyd â chefndir eich cwmni i Arweinydd Tîm MIC drwy e bost i iwanhywel@mentrauiaith.cymru a hynny erbyn 19/03/2019.

Gobeithiwn hysbysu’r cwmni llwyddiannus erbyn 25/03/2019 gyda’r cyfarfodydd cychwynnol i drefnu’r gwaith cyn diwedd Mawrth 2018.

Os am fwy o wybodaeth gellir cysylltu â’r swyddfa ar (01492 643401) neu e bostio:

Iwan Hywel – iwanhywel@mentrauiaith.cymru

Cyflwyniad i’r Mentrau Iaith

Mae’r Mentrau Iaith yn fudiadau cymunedol, gwirfoddol a deinamig sy’n hybu a hyrwyddo’r Gymraeg ar draws Cymru, ac mae Mentrau Iaith Cymru yn cefnogi eu gwaith yn genedlaethol i gynyddu’r defnydd o’r iaith yn ein cymunedau.

Mae 22 Menter Iaith ledled Cymru, gydag 19 o’r rhain yn endidau annibynnol sydd o bosib yn mynd i o ddod yn rhan o’r cefnogaeth Adnoddau Dynol yma. Maent yn gyfuniad o gwmniau cyfyngedig drwy warant ac elusennau gyda chyfanswm o 160 aelod o staff sydd gyfwerth llawn amser.