Download Category

Ymgynghoriad / Diwygio Llywodraeth Leol / Ebrill 2015

Ymgynghoriad / Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg / Mehefin 2015

Ymgynghoriad / Prentisiaethau / Ebrill 2015

Cynllun Marchnad Lafur Cyfrwng Cymraeg MIC / cefndir ac angen 2015

Cynllun Marchnad Lafur Cyfrwng Cymraeg MIC papur llawn / 2015

Ymchwil ac Ystadegau / Ymchwil Y Gymraeg a’r Rhwydweithiau Cymdeithasol / MIC / BT

Ymchwil ac Ystadegau / The Welsh Language and Social Media / MIC / BT 2014:]

Memorandwm Cydweithio MIC ac Urdd Gobaith Cymru 2015

Memorandwm Cydweithio MIC a Mudiad Meithrin 2015

Hyfforddiant / Rhaglen Medi – Rhagfyr 2015 / Mentrau Iaith Cymru 2015

Adroddiad / Canllaw / Mesur Canlyniadau / MIC / Llywodraeth Cymru 2015

Ffurflen Gofrestru i Sesiwn Hyfforddiant MIC

Gwybodaeth / Cydweithio gyda Newyddiadurwyr / Heledd Siôn 2013

Gwybodaeth / Defnyddio’r Wasg i gyrraedd eich Cynulleidfa / Heledd Siôn 2013

Gwybodaeth / Paratoi am gyfweliad gyda’r Wasg / Heledd Siôn 2013

Gwybodaeth / Ysgrifennu Datganiadau i’r Wasg / Heledd Siôn 2013

Logos / Brand Cymraeg / Llywodraeth Cymru 2015

Marchnata / Ymgyrch / C’mon Cymru / Llywodraeth Cymru 2015

Pecyn Ymgyrch / Say it in Cymraeg / Mentrau Iaith Cymru 2015

Nwyddau / Baneri Balchder / Calan Gaeaf / Mentrau Iaith y Gogledd 2013

Nwyddau / Baneri Balchder / Gŵyl Dewi / Mentrau Iaith y Gogledd 2013

Nwyddau / Baneri Balchder / Nadolig / Mentrau Iaith y Gogledd 2013

Nwyddau / Baneri Balchder / Owain Glyndŵr / Mentrau Iaith y Gogledd 2013

Nwyddau / Baneri Balchder / Santes Dwynwen / Mentrau Iaith y Gogledd 2013

Economic and Cultural Impact / Merthyr Tudful 2015l

Traweffaith Economaidd a Diwylliannol Canolfan Soar / Merthyr Tudful 2015

Gwybodaeth / Diwrnod Cynllunio Marchnata 2014

Gwybodaeth/ Cyflwyniad ar Ffynonellau Cyllid/ WCVA 2015

Canllaw / Enghraifft Cyfansoddiad Pwyllgor Ardal/ Menter Iaith Conwy 2015

Cais Llwyddiannus / Arian i Bawb (Loteri) Pwyllgor Ardal/ Menter Iaith Conwy 2015

Ymgynghoriad / Ymateb i Gynigion Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru / Mentrau Iaith Cymru 2016-17

Polisi/ Absenoldeb Gwaith/ Templed

Polisi/ Alcohol, Cyffuriau ac Ysmygu/ Templed

Polisi/ Bwlio ac Aflonyddu/ Templed (2016)

Polisi/ Cwynion Staff/ Templed (2016)

Polisi/ Cyfle Cyfartal/ Templed (2016)

Polisi/ Cyfyngu ar Waith Arall/ Templed

Polisi/ Defnydd o e-bost a’r we/ Templed

Polisi/ Diogelu Data/ Templed

Polisi/ Diswyddo (Redundancy)/ Templed

Polisi/ Rheoli Perfformiad/ Templed (2016)

Polisi/ Mamolaeth, Tadolaeth, Mabwysiadu a Gweithio’n Hyblyg/ Templed (2016)

Polisi/ Disgyblu/ Templed (2016)

Cytundeb Staff/ Llythyr Cynnig Swydd (cytundeb swydd)/ Menter GSG 2015

Cyflwyniad Iechyd a Diogelwch 2015

Ymchwil ac Ystadegau / Y Gymraeg a Gwirfoddoli / Comisiynydd y Gymraeg 2014

Ymchwil ac Ystadegau / Defnyddio’r Gymraeg yn y Gymuned / Prifysgol Bangor 2015

Ymchwil ac Ystadegau / Defnyddio’r Gymraeg yn y Gymuned – Dogfen Gryno / Prifysgol Bangor 2015

Ymchwil ac Ystadegau / Deall y Defnydd a Diffyg Defnydd o Wasanaethau Cymraeg / Cyngor ar bopeth 2015

Ymchwil ac Ystadegau / Anghenion Sgiliau Cymraeg mewn 8 sector / Llywodraeth Cymru 2014

Deddfwriaeth / Siarter yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer Ieithoedd lleiafrifol a rhanbarthol / Cyngor Ewrop 1992

Polisi a Strategaeth / Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg / Llywodraeth Cymru 2010

Deddfwriaeth / Rheoliadau Safonau’r Gymraeg / Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2015

Arlein / Cyflwyniad Mesur Effeithiolrwydd Marchnata Arlein 2014

Llawlyfr Hyfforddiant Iechyd a Diogelwch 2015

Ymchwil ac Ystadegau / Proffil Iaith Gogledd Ddwyrain Cymru / Sbectrwm 2014

Deddfwriaeth / Mesur y Gymraeg / Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2011

Polisi a Strategaeth / Iaith Fyw Iaith Byw 2012-17 / Llywodraeth Cymru 2012

Polisi a Strategaeth / Datganiad Polisi Iaith Fyw Iaith Byw Bwrw Mlaen / Llywodraeth Cymru 2014

Deddfwriaeth / Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yr Hanfodion / Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2015

Ymchwil ac Ystadegau / Arolwg Defnydd Iaith 2013-14 / Ystadegau Cymru 2015

Ymchwil ac Ystadegau / Y Gymraeg fel Grym Cymunedol ac Economaidd / Prifysgol Aberystwyth 2014

Adroddiad / Grŵp Gorchwyl a Gorffen Cymunedau Cymraeg / Llywodraeth Cymru 2013

Adroddiad / Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar y Gymraeg a Datblygu Economaidd / Llywodraeth Cymru 2014

Adroddiad / Adroddiad Blynydd 2014 – 15 Strategaeth Iaith Fyw Iaith Byw / Llywodraeth Cymru 2015

Adroddiad / Adroddiad Blynyddol 2014-15 Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg

Adroddiad / Adolygiad o Waith y Mentrau Iaith, y Cynlluniau Gweithredu Iaith a Chynllun Hybu’r Gymraeg Aman Tawe 2014

Cyllido/ Cyflwyniad i Cronfa’r Loteri Fawr/ 2015

Gwybodaeth/ Cyflwyniad i grantiau Treftadaeth y Loteri (rhan 1)/ 2015

Gwybodaeth/ Cyflwyniad i Grantiau Cronfa Treftadaeth y Loteri (Rhan 2)/ 2015

Gwybodaeth / Cyflwyniad Cyngor ar Gyllid / WCVA 2015

Astudiaeth Achos / Caniatâd Astudiaeth Achos / Mentrau Iaith Cymru 2016

Astudiaeth Achos Prosiect / Templed Enghreifftiol / Llywodraeth Cymru 2016-17

Astudiaeth Achos / Canllawiau Creu / Mentrau Iaith Cymru 2016

O’m Mhrofiad i / Cynyddu Gweithgarwch ar Twitter / Mentrau Iaith Cymru 2016

Showing 1-75 of 771 results