Newyddion

30 Mlynedd o Fentro

30 Mlynedd o Fentro

Mae'r rhwydwaith yn dathlu 30 mlynedd ers sefydlu'r Fenter Iaith Gyntaf. Ymuna â ni i edrych yn ôl ac edrych ymlaen i'r 30 mlynedd nesaf yng nghwmni Dafydd Iwan fel rhan o raglen Cymdeithasau Eisteddfod AmGen. Cafodd y sgwrs ei recordio ymlaen llaw ym mis Gorffennaf...

Fideos Adfent Nadoligaidd

Fideos Adfent Nadoligaidd

Er mwyn cyfri'r dyddiau tuag at ddydd Nadolig, bydd Menter Iaith Castell Nedd Port Talbot yn dathlu gydag ymgyrch arbennig. Bydd y fenter yn rhyddhau fideo pob dydd ar eu cyfryngau cymdeithasol yn arddangos gair Nadoligaidd i annog eu dilynnwyr ddathlu'r 'Dolig yn...

Menter Bro Ogwr yn dathlu 25

Menter Bro Ogwr yn dathlu 25

Mae 2018 yn flwyddyn fawr i Fenter Bro Ogwr yn dathlu’r garreg filltir o gyrraedd chwarter canrif ers ffurfio. Ar Dachwedd 23ain bydd Menter Bro Ogwr yn cynnal Cinio Gala yng Ngwesty Heronston, Penybont-ar-Ogwr gyda diddanwyr lleol sydd wedi gweld gwerth mawr yng...

Menter Caerdydd yn dathlu 20!

Menter Caerdydd yn dathlu 20!

Er mwyn dathlu penblwydd y fenter yn 20ain oed, mae Menter Caerdydd yn edrych yn ôl ar rai o uchafbwyntiau’r Gymraeg yn y brif ddinas ers 1998. Ewch i wefan Menter Caerdydd i ddarganfod mwy. Fel rhan o'r dathliadau mae nhw hefyd yn rhannu llun o archifau'r fenter ar...

Mentrau’n lawnsio pecyn hybu’r Gymraeg ar gyfer fferyllfeydd

Mentrau’n lawnsio pecyn hybu’r Gymraeg ar gyfer fferyllfeydd

Ddydd Mercher, 13eg o Fehefin yn Fferyllfa Morrisons Bangor cafodd pecyn hybu’r Gymraeg ar gyfer fferyllfeydd Gwynedd yn cael ei lawnsio’n swyddogol. Ffrwyth llafur cydweithio rhwng Hunaniaith (Menter iaith Gwynedd), Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Menter...

Galwad am gwmniau Marchnata, Cyfathrebu ac Adnoddau Dynol

Galwad am gwmniau Marchnata, Cyfathrebu ac Adnoddau Dynol

Mae Mentrau Iaith Cymru yn gwahodd cwmniau i dendro i ddarparu cefnogaeth: Marchnata a Chyfathrebu Adnoddau Dynol Yn ddelfrydol, bydd y cwmniau llwyddiannus yn gallu darparu'r wasanaeth yn gyfan gwbl drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae briffiau y ddwy dendr isod. Briff...

Dathlu Dydd Gŵyl Dewi

Dathlu Dydd Gŵyl Dewi

Dydd Gŵyl Dewi Hapus! Anghofiwch am yr oerfel a’r eira, beth am ddathlu dydd ein nawddsant drwy helpu rhywun ddysgu ychydig o eiriau Cymraeg dros baned neu bice bach?

DJ yn Codi Ymwybyddiaeth o Gerddoriaeth Gymraeg

DJ yn Codi Ymwybyddiaeth o Gerddoriaeth Gymraeg

Mae DJ, Michael Ruggiero, o Lansannan yn codi ymwybyddiaeth o'r cyfoeth o gerddoriaeth Gymraeg ar draws Gogledd Ddwyrain Cymru diolch i gefnogaeth gan y Mentrau Iaith. Dan yr enw Mic ar y Meic, mae Michael wedi bod yn DJio ers dros 30 mlynedd mewn pob math o...

Mentrau Iaith yn dathlu Dydd Miwsig Cymru

Mentrau Iaith yn dathlu Dydd Miwsig Cymru

I ddathlu'r cyfoeth o gerddoriaeth Gymraeg ar 9 Chwefror, bydd y Mentrau Iaith yn arddangos arwyr tawel y sin gerddoriaeth Gymraeg, o artistiaid ifanc a threfnwyr gigs i DJs ysgol. Mae Mentrau Iaith Cymru, sefydliad ymbarél sy'n cefnogi'r 22 Menter Iaith yng Nghymru...

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda!

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda!

Cyfarchion y Nadolig i chi oll! Mae sawl un o'r Mentrau Iaith wedi cau am gyfnodau dros gyfnod y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd. Cysylltwch yn uniongyrchol gyda'ch menter i ddarganfod eu horiau agor dros y gwyliau. Eisiau dathlu'r 'Dolig yn Gymraeg? Dyma beth geirfa i...