Swyddog Gweithgareddau Cymunedol

Rydym yn chwilio am berson brwd ac egnïol i weithio gyda ni drwy gynnal ystod eang o weithgareddau a phrosiectau hwyliog er mwyn cynyddu defnydd o’r Gymraeg o fewn cymunedau siroedd y Fflint a Wrecsam.

Prif Gyfrifoldebau:-

  • Gweithio gyda staff eraill Menter Iaith Fflint a Wrecsam i weithredu Rhaglen Waith y Fenter trwy drefnu gweithgareddau blaengar a hwyliog sydd yn defnyddio’r Gymraeg fel cyfrwng cyfathrebu naturiol;
  • Datblygu prosiectau penodol a flaenoriaethwyd yng Nghynllun Corfforaethol Menter Iaith Fflint a Wrecsam;
  • Paratoi ceisiadau am nawdd ar gyfer datblygu a chyllido prosiectau a gweithgareddau;
  • Cynorthwyo’r Swyddog Busnes i reoli gwariant cyllideb prosiectau a gweithgareddau’r Fenter;
  • Cydweithio â phartneriaid y Fforwm Sirol i gefnogi unrhyw weithgaredd sy’n bodoli eisoes trwy gyfrwng y Gymraeg a llenwi bylchau yn y ddarpariaeth bresennol;
  • Cynorthwyo i sefydlu a chynnal Pwyllgorau Ardal mewn ardaloedd ieithyddol penodol;
  • Cynorthwyo i greu a pharatoi deunyddiau marchnata a datblygu ymgyrchoedd marchnata penodol fel bo’r angen;
  • Cynorthwyo i weithredu Cynllun Marchnata’r Fenter a chodi ei phroffil yn y wasg leol a chenedlaethol;
  • Mynychu cyfarfodydd ar ran y Fenter pan fo angen.

Telerau’r Swydd

Cyflog:                                    £19,680 + cyfraniad pensiwn cyfatebol hyd at 6%. 

Costau Teithio:                       Telir costau teithio o 45c y filltir.

Oriau Gwaith:                         37 awr yr wythnos, ond mae’r Fenter yn gweithredu polisi gweithio hybrid ynghyd â phatrymau gwaith hyblyg.  Bydd disgwyl i’r sawl a benodir weithio oriau anghymdeithasol yn unol â galwadau gwaith o bryd i’w gilydd.  Croesewir ceisiadau gan bobl sydd am weithio’n llawn amser, rhan-amser neu rannu’r swydd.

Gwyliau:                                 24 diwrnod y flwyddyn i ddechrau ond yn cynyddu ar raddfa’n seiliedig ar hyd gwasanaeth (yn ogystal â gwyliau banc).

Hyd y Contract:                      Swydd am gyfnod penodol o flwyddyn gyda’r bwriad o barhad yn ddibynnol ar gyllid digonol ac yn amodol ar adolygiad perfformiad boddhaol ar y cyfnod prawf.

Strwythur Rheoli:                   Byddwch yn gweithio o dan gyfarwyddyd Prif Swyddog Menter Iaith Fflint a Wrecsam.  Byddwch yn atebol i Fwrdd Cyfarwyddwyr Menter Iaith Fflint a Wrecsam.

Rhybudd Terfynu Swydd:      1 mis

Lleoliad:                                 Lleolir swyddfeydd y Fenter yng Nghorlan, Uned 3, Parc Busnes yr Wyddgrug, Ffordd Wrecsam, Yr Wyddgrug, CH7 1XP .

Newidiadau i’r Disgrifiad Swydd:

Gall y disgrifiad swydd hwn newid neu gael ei ddiwygio ar unrhyw amser ar ôl ymgynghori â deiliad y swydd.

Hyblygrwydd:

Tynnir eich sylw at y ffaith fod dyletswyddau a chyfrifoldebau penodol mewn rhai achosion yn anodd eu dadansoddi yn fanwl a gallent newid o dro i dro heb newid cymeriad cyffredinol y dyletswyddau na lefel y cyfrifoldeb.  Yn ychwanegol, mae’n ofynnol i bob aelod o’r staff dderbyn elfennau o hyblygrwydd yn eu dyletswyddau a’u cyfrifoldebau, a phan fo angen, cyfnewid er mwyn cyfarfod anghenion a gofynion y gwasanaeth sy’n newid yn barhaus. Bydd angen o’r fath yn galluogi i arbenigedd penodol y deilydd dyfu a datblygu er lles y cyflogwr a’r gweithiwr.

Adolygiad:

Cyhoeddwyd y disgrifiad swydd yma ym mis Mehefin 2022 ac fe’i adolygir yn gyson fel rhan o ddatblygiad yr unigolyn, ynghyd ag adolygiad perfformiad.

Swydd ddisgrifiad

Ffurflen Gais

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â Gill Stephen (Prif Swyddog)

gill@menterfflintwrecsam.cymru  01352 744040

neu ewch i https://www.facebook.com/menteriaithffaw am fwy o wybodaeth.