SWYDDOG ARDAL TREF LLANELLI

CYFLWYNIAD

Yn dilyn dathliadau penblwydd  Menter Cwm Gwendraeth Elli yn 30 oed rydym am ehangu’r tîm wrth edrych ar gynlluniau iaith y dyfodol.  Mae’r Fenter yn chwilio am unigolyn brwdfrydig ac egniol er mwyn datblygu’r iaith ar lefel gymunedol yn ardal Llanelli a’r cyffuniau.  Mae’n gyfle cyffrous i unigolyn ymuno â’r tîm yn dilyn lansio adroddiad ar ddefnydd o’r Gymraeg yn Llanelli. Mae hyn yn gyfle euraidd i berson creadigol ddatblygu’r Gymraeg mewn ardal sydd a cymaint o botensial.

Prif nod y Fenter yw hybu ac ehangu’r defnydd o’r Gymraeg ar lefel gymunedol a chyfrannu tuag at adfywiad cymunedol.

CYFRIFOLDEBAU’R SWYDDOG

 • Cydlynu cynllun gweithredu ardal weithredol tref Llanelli mewn perthynas a phartneriaid allweddol.
 • Adnabod cyfleoedd i ddatblygu a hyrwyddo gweithgareddau a phrosiectau i gydfynd  a nodau ac amcanion Menter Cwm Gwendraeth Elli.
 • Adnabod partneriaid a mudiadau lleol y gellir fod yn cydweithio â hwy er mwyn cyrraedd y nod.
 • Meithrin cysylltiadau a datblygu perthynas waith gyda’r gymuned leol.
 • Datblygu sgiliau a hyder siaradwyr Cymraeg a dysgwyr o bob oed.
 • Adnabod ffynonellau cyllid priodol ar gyfer prosiectau a pharatoi ceisiadau am nawdd mewn ymgynghoriad â’r Prif Weithredwr a’r Pwyllgor Rheoli.
 • Trefnu, mynychu a gweinyddu cyfarfodydd amrywiol yn ôl yr angen.
 • Cyd-weithio gyda busnesau yr ardal
 • Recriwtio gwirfoddolwyr i gefnogi gwaith y Fenter
 • Rheoli, gweithredu a monitro prosiectau.
 • Cyflwyno adroddiad rheolaidd ar ddeilliannau prosiectau’r ardal i Brif Weithredwr Menter Cwm Gwendraeth Elli.
 • Hyrwyddo delwedd o’r Gymraeg  a gwasanaethau’r Fenter.
 • Marchnata a hyrwyddo prosiectau’r Fenter yn ei chyfanwaith gan sicrhau cysylltiadau da gyda’r wasg a’r cyfryngau.
 • Cyfrannu at unrhyw agwedd o waith y Fenter yn ôl y galw.
 • Gweithredu yn unol â Deddf Gwlad, Polisïau a Gweithdrefnau Menter Cwm Gwendraeth Elli, yn cynnwys rheoli risg a materion iechyd a diogelwch.

CYMWYSTERAU

Hanfodol

 • Sgiliau cyfrifiadurol da
 • Hoff o weithio gyda pobl
 • Gweld cyfleoedd
 • Gallu defnyddio cyfryngau cymdeithasol
 • Elfen gref o hunan ddisgyblaeth ac ysgogiad
 • Y gallu i weithio’n annibynnol ac fel rhan o dîm
 • Y gallu i gydweithio ag eraill ac ennyn diddordeb a brwdfrydedd
 • Yn drefnus ac effeithiol, ac yn meddu ar sgiliau cyfathrebu da
 • Yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg – ar lafar ac ysgrifenedig
 • Trwydded yrru lawn
 • Parodrwydd i weithio oriau hyblyg ac anghymdeithasol
 • Frwdfrydig o blaid hyrwyddo’r Gymraeg yn Llanelli

Dymunol

 • Profiad, cymhwyster neu radd berthnasol
 • Profiad o weithio yn gymunedol
 • Ymwybyddiaeth o batrwm ieithyddol a chymunedol yr ardal
 • Dealltwriaeth o rôl a phwrpas Menter Iaith a dathlybu cymunedol
 • Profiad o lunio ceisiadau cyllid ar gyfer proseictau
 • Parodrwydd i weithio’n unigol neu fel ran o dîm

AMODAU

Bydd yr oriau gwaith yn 37 awr yr wythnos. Oriau arferol fydd 9am-5pm dydd Llun i Ddydd Iau a 9am-4:30pm ar ddydd Gwener, gyda ½ awr i ginio i’w gymryd rhwng 12 a 2pm.  Mae’r oriau hyn yn hyblyg a bydd disgwyl i weithio gyda’r nos ac ar benwythnosau fel bo’r galw.  Rhoddir yr oriau hyn yn ôl yn llawn drwy system Time Off In Lieu (TOIL).

CYTUNDEB

Cytundeb 12 mis. Fe fydd yna gyfnod prawf o 6 mis. 

CYFLOG, TEITHIO & PENSIWN

Telir Cyflog yn unol â Phrif Ystod Cyflog NJC – Pwynt 16 –  £24,432

Telir Costau Teithio yn unol â Lwfansau Teithio Cydgyngor Cenedlaethol ar gyfer Gwasanaethau Llywodraeth Leol.

Telir cyfraniad pensiwn i Gronfa Pensiwn Nest pe dymunir hynny.

GWYLIAU

Bydd 24 diwrnod o wyliau blynyddol yn ogystal â gwyliau statudol.

Bydd yn ofynnol i’r ymgeisydd llwyddiannus gael archwiliad manwl gan y Biwro Cofnodion Troseddol gan y gallai’r swydd ymwneud â gweithio gyda phlant a phobl ifanc.

Adolygir disgrifiadau swydd yn rheolaidd fel rhan o werthusiad staff a datblygiad personol gan y Prif Weithredwr.

CYFLE CYFARTAL AC AMRYWIAETH

Nid yw Menter Cwm Gwwendraeth Elli yn caniatáu gwahaniaethu ar sail rhyw, hil, lliw, anabledd, cefndir ethnig neu economaidd-gymdeithasol, oedran, amgylchiadau teuluol, statws priodasol neu bartneriaeth sifil, gweithwyr amser llawn neu ran-amser, crefydd, safbwynt gwleidyddol, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, beichiogrwydd a mamolaeth, defnydd ar iaith (heblaw lle bo’r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn hanfodol i’r swydd) neu wahaniaeth amherthnasol arall ac mae’n ymroi i weithio gydag amrywiaeth mewn ffordd gadarnhaol.

Mae Menter Cwm Gwendraeth Elli yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau o bobl sydd wedi’u tangynrychioli, gan gynnwys grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anableddau. Bydd egwyddorion cystadleuaeth deg ac agored yn berthnasol a phenodir ar sail teilyngdod.

DYDDIAD CAU: Ebrill 14, 2022

CYSYLLTU AM FFURFLEN GAIS NEU SGWRS: Alaw@mcge.org.uk