Swyddog Datblygu Cymunedol Ardal Mynwy

Ydych chi’n hoffi trefnu gweithgareddau ac yn caru’r Gymraeg?

Mae Sefydliad Elusennol Corfforedig Menter Iaith BGTM (rhif elusennol 1181104) yn chwilio am berson arbennig i adeiladu ar y gwaith o hyrwyddo a datblygu’r cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg a wnaed eisoes yn Sir Fynwy. 


Disgrifiad Swydd/Prif Gyfrifoldebau:

 • Darparu cyfleoedd i drigolion Sir Fynwy gael mynediad i ddigwyddiadau ieithyddol, diwylliannol a chelfyddydol a grymuso unigolion a grwpiau i ddefnyddio’r iaith   
 • Asesu anghenion cymunedau Sir Fynwy o safbwynt gweithgareddau cyfrwng Cymraeg drwy broses o ymgynghori eang.   
 • Meithrin a datblygu cysylltiadau agos gyda grwpiau cymunedol, mudiadau gwirfoddol a phartneriaid eraill (e.e Cymraeg i Oedolion Gwent, Mudiad Meithrin) gan gydlynu a threfnu gweithgareddau blaengar a deniadol a’u gwerthuso’n gyson.   
 • Gweithio gyda phlant a phobl o bob oedran.   
 • Datblygu prosiectau penodol a flaenoriaethwyd yng nghais a thargedau’r  Llywodraeth.   
 • Cyfrannu at brosesau gwerthuso a monitro’r Fenter.   
 • Hyrwyddo gwaith y Fenter trwy ddefnydd helaeth o’r cyfryngau cymdeithasol a’r wefan.   
 • Codi proffil y Fenter yn y wasg leol a chenedlaethol, paratoi datganiadau ac erthyglau cyson a’u dosbarthu i’r wasg a’r cyfryngau ac ati.   
 • Paratoi ceisiadau am nawdd.

Manyleb person

 • Sgiliau Iaith Gymraeg da ar lafar ac yn ysgrifendig yn hanfodol   
 • Dealltwriaeth o ddiwylliant ac anghenion ieithyddol Sir Fynwy a’r De-ddwyrain   
 • Profiad o weithio gyda phlant ac oedolion a threfnu amrwy o weithgareddau ar eu cyfer   
 • Y gallu i gyfathrebu’n glir yn Gymraeg a Saesneg ar bob lefel a gweithio gydag ystod eang o oedrannau   
 • Hyderus pan yn weithio’n annibynnol ac yn dangos blaengaredd   
 • Profiad o greu ac annog syniadau newydd (arloesol)   
 • Sgiliau safonol o ddefnyddio TG / cyfryngau cymdeithasol   
 • DBS cyfredol   
 • Trwydded yrru gyfredol a char

Telerau’r Swydd
Cyflog: £22,002 -£23,111 (yn ddibynol ar sgiliau a phrofiad)
Telir cyfraniad pensiwn cyflogwr (8%) yn ychwanegol
Costau Teithio: Telir costau teithio yn ôl graddfa CThEM
Oriau Gwaith: 37.5 awr yr wythnos. Yn ddelfrydol bydd hon yn swydd amser llawn ond gellir ystyried ymgeiswyr sydd am weithio’n rhan amser. Disgwylir i chi weithio oriau anghymdeithasol ar adegau
Gwyliau: 28 diwrnod y flwyddyn.
Hyd y Cytundeb: Ariennir y swydd hon yn flynyddol gan Lywodraeth Cymru.
Bydd angen cwblhau cyfnod prawf o dri mis yn llwyddiannus.

Strwythur Rheoli            
Byddwch yn gweithio o dan gyfarwyddyd Prif Swyddog ac yn atebol i fwrdd Ymddiriedolwyr y Fenter.

Lleoliad swyddfa’r Fenter
Ystafell L4 Alder Suite, Tŷ Mamhilad C
Llawr Cyntaf Gogledd
Ystad Parc Mamhilad Park
Pontypŵl            
NP4 0HZ

*Bydd disgwyl i’r ymgeiswyr llwyddiannus weithio mewn swyddfeydd ledled y sir ar adegau yn ogystal â gweithio o gartref

Dyddiad Cau: 15 Mehefin 2022

Cyswllt: Thomas Hughes, Prif Swyddog
thomas@menterbgtm.cymru

Swyddi | Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy (menterbgtm.cymru)