Ydych chi’n hoffi trefnu gweithgareddau ac yn caru’r Gymraeg?

Mae Sefydliad Elusennol Corfforedig Menter Iaith BGTM (rhif elusennol 1181104) yn chwilio am berson arbennig i adeiladu ar y gwaith o hyrwyddo a datblygu’r cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg a wnaed eisoes ym Mlaenau Gwent a Thorfaen.

Disgrifiad Swydd/Prif Gyfrifoldebau:-

 • Darparu cyfleoedd i drigolion y siroedd gael mynediad i ddigwyddiadau ieithyddol, diwylliannol a chelfyddydol.
 • Asesu anghenion cymunedau’r siroedd o safbwynt gweithgareddau cyfrwng Cymraeg drwy broses o ymgynghori eang.
 • Meithrin a datblygu cysylltiadau agos gyda grwpiau cymunedol, mudiadau gwirfoddol a phartneriaid eraill (e.e Cymraeg i Oedolion Gwent, Mudiad Meithrin) gan gydlynu a threfnu gweithgareddau blaengar a deniadol a’u gwerthuso’n gyson.
 • Gweithio gyda phlant a phobl o bob oedran.
 • Datblygu prosiectau penodol a flaenoriaethwyd yng nghais a thargedau’r  Llywodraeth.
 • Hyrwyddo gwaith y Fenter trwy ddefnydd helaeth o’r cyfryngau cymdeithasol a’r wefan.
 • Codi proffil y Fenter yn y wasg leol a chenedlaethol, paratoi datganiadau ac erthyglau cyson a’u dosbarthu i’r wasg a’r cyfryngau ac ati.
 • Paratoi ceisiadau am nawdd.

Manyleb person

 • Sgiliau Iaith Gymraeg da ar lafar ac yn ysgrifendig yn hanfodol
 • Dealltwriaeth o ddiwylliant ac anghenion ieithyddol y De-ddwyrain
 • Profiad o weithio gyda phlant ac oedolion a threfnu amrwy o weithgareddau ar eu cyfer
 • Y gallu i gyfathrebu’n glir yn Gymraeg a Saesneg ar bob lefel a gweithio gydag ystod eang o oedrannau
 • Hyderus pan yn weithio’n annibynnol ac yn dangos blaengaredd
 • Profiad o greu ac annog syniadau newydd (arloesol)
 • Sgiliau safonol o ddefnyddio TG / cyfryngau cymdeithasol
 • DBS cyfredol
 • Trwydded yrru gyfredol a char

Telerau’r Swydd

Cyflog: £21,074 -£23,111 (yn ddibynol ar sgiliau a phrofiad)

Telir cyfraniad pensiwn cyflogwr (8%) yn ychwanegol

Costau Teithio

Telir costau teithio yn ôl graddfa CThEM

Oriau Gwaith

37.5 awr yr wythnos. Yn ddelfrydol bydd hon yn swydd amser llawn ond gellir ystyried ymgeiswyr sydd am weithio’n rhan amser. Disgwylir i chi weithio oriau anghymdeithasol ar adegau

Gwyliau

28 diwrnod y flwyddyn.

Hyd y Cytundeb

Ariennir y swydd gan Lywodraeth Cymru tan Fawrth 31ain 2021 gyda’r posibiliad o ymestyn y cytundeb yn ddibynol ar gyllid pellach ar gyfer 2021 ymlaen.

Bydd angen cwblhau cyfnod prawf o dri mis yn llwyddiannus.

Strwythur Rheoli            

Byddwch yn gweithio o dan gyfarwyddyd Prif Swyddog ac yn atebol i fwrdd Ymddiriedolwyr y Fenter.

Lleoliad swyddfa’r Fenter

Ystafell 4 Alder Suite, Tŷ Mamhilad C
Llawr Cyntaf Gogledd
Ystad Parc Mamhilad Park
Pontypŵl
NP4 0HZ

*Bydd disgwyl i’r ymgeiswyr llwyddiannus weithio mewn swyddfeydd ledled y siroedd ar adegau e.e. Ysgol Gwynllyw, Ysgol Bro Helyg, Blaina yn ogystal â gweithio o gartref

Dyddiad Cau: 7 Medi 2020

Cyswllt:Thomas Hughes, Prif Swyddog

thomas@menterbgtm.cymru

Dychwelwch y ffurflen trwy ebost os gwelwch yn dda erbyn 12pm, Dydd Llun 7fed Medi 2020