Rheolwr Prosiect Cymraeg Byd Busnes

Cyflog: £28,484 – £30,153 y flwyddyn (37 awr yr wythnos)

Cytundeb: Tan 31 Gorffennaf 2018 yn y lle cyntaf gyda’r gobaith o ymestyn yn ddibynnol ar gyllid. Y swydd i ddechrau ar 1 Medi 2017 neu mor fuan â phosib wedi hynny

Lleoliad: Posibilrwydd o weithio yn swyddfeydd amryw o Fentrau Iaith ar draws Cymru, yn ddibynnol ar leoliad yr ymgeisydd llwyddiannus

Rydym yn chwilio am unigolyn hyblyg, brwdfrydig a hyderus sydd yn gallu meistroli nifer o elfennau amrywiol sydd ynghlwm wrth waith rheoli prosiect newydd a chyffrous sydd â phroffil cenedlaethol uchel, a hynny mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru.

Mi fydd y person delfrydol â phrofiad o reoli prosiect a chynlluniau â phroffil uchel yn llwyddiannus, profiad o reoli cyllid/cyllidebau, dealltwriaeth dda o anghenion busnesau wrth iddynt ddatblygu gwasanaeth/au a phrofiad o ddylanwadu a pherswadio’n effeithiol ar lefel uchel.

Bydd y person llwyddiannus yn hunan disgybledig, brwdfrydig, yn gyfathrebwr rhagorol, gyda sgiliau rhyngbersonol ardderchog ac yn meddu ar y gallu i weithio yn annibynnol gan ddatblygu syniadau a strategaethau newydd.

Dyddiad cau: 2pm Mercher 16eg o Awst 2017 Dyddiad cyfweld: 22ain neu 23ain o Awst 2017  Am wybodaeth bellach: www.mentrauiaith.cymru neu iwanhywel@mentrauiaith.cymru / 01492 643 401 Cyllidir y swydd gan Lywodraeth Cymru

Er mwyn manylion pellach a ffurflen gais gweler isod:

Disgrifiad Swydd Rheolwr Prosiect Cymraeg Byd Busnes

Ffurflen Gais Rheolwr Prosiect Cymraeg Byd Busnes